Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky společnosti Jumbox s.r.o., IČ: 25485610, se sídlem Zeyerova 1456, Žatec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce číslo 20346 (dále jen Jumbox s.r.o. nebo prodávající) platné ve vztahu s kupujícím. 


I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ


1. Prodávající je obchodní společností, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 
2. Kupujícím je pouze podnikatel. 
3. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na vytváření a plnění veškerých kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen “VOP”). 
4. Aplikace jakýchkoliv jiných obchodních podmínek, na které může kupující jakkoliv odkazovat, je tímto po vzájemné dohodě výslovně vyloučena. 
5. Kreditním systémem se rozumí čerpání a dobíjení kreditu přes webové rozhraní jumbox.cz, kdy součet nezaplacených faktur nesmí překročit výši dovolenou kreditem. 
6. Storno poplatkem se rozumí vyúčtování nákladů při zrušení objednávky v průběhu výroby (realizace zakázky). 
7. Systém jumbox.cz se rozumí e-shop, tedy webové prostředí, kde smluvní strany realizují svá práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy (dále jen “Smlouva”). 
8. Objednávkou se rozumí prodávané zboží přes systém jumbox.cz (odesláním objednávky). 
9. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající akceptuje objednávku kupujícího v podobě souhrnného emailu objednávky (dále čl. III. odst. 1). 
10. Zákaznickým účtem se rozumí informace o nakupujícím v souladu s příslušnými právními předpisy, všechny provedené objednávky a doklady. 
11. Údaji pro ochranu osobních údajů se rozumí jméno, příjmení, kontaktní údaje, název firmy, IČ. 

II. 
CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Nákupní ceny uvedené v konfigurátoru jsou bez DPH a nezahrnují náklady případné dopravy Zboží na adresu určenou kupujícím ani jiné dodatečné náklady. 
2. Pokud po uzavření Smlouvy nastane změna v jednom, či více faktorech určujících cenu, včetně, ale neomezujíce se na ekonomické, či sociální podmínky, daňovou legislativu, dopravní sazby, nákupní ceny, ceny materiálu a ceny náhradních dílů, nebo na směnný kurs, bude prodávající oprávněn upravit podle toho ceny bez souhlasu kupujícího, avšak maximálně o 10% z kupní ceny. 
4. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodávku předmětu objednávky včetně dopravy, nákladů na balení, jakož i vícenákladů, které si v rámci dalších požadavků objedná. 
5. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
a) fakturou 
b) zálohovou fakturou 
c) platební kartou 
d) využitím kreditního systému 
6. Platbou převodem se rozumí převod na bankovní účet, jehož číslo bude uvedeno prodávajícím. Platba bude považována za provedenou po připsání částky kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. 
7. Veškeré náklady spojené s platbou nese kupující. 
8. Bez dopadu na další práva prodávajícího platí, že pokud bude překročena doba stanovená pro zaplacení kupní ceny, bude kupující v prodlení s platbou, aniž by bylo požadováno předchozí upozornění o prodlení, a bude povinen zaplatit prodávajícímu úroky z prodlení se sazbou 0,1% z dlužné částky denně běžící od prvního dne prodlení do data vlastního zaplacení. Dále se sjednává smluvní pokuta ve výši 100,- Kč/za každý den prodlení. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu ve stanovené lhůtě, prodávající předá pohledávku advokátní kanceláři k vymáhání. 
9. V případě potřeby víceprací je klient informován v přiměřené lhůtě a tyto požadavky potvrdí. 

III.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající zašle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky v podobě souhrnného emailu objednávky (dále jen “akceptace objednávky”). Takto akceptovaná objednávka bude zároveň dostupná v zákaznickém účtu kupujícího. 
2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu realizace objednávky zrušit akceptovanou objednávku nebo její část v případech kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele nebo výrobce zboží. 
3. Pokud Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu v takovém případě tato částka převedena zpět na jeho účet, vrácena v hotovosti nebo vrácena přes kreditní systém a Smlouva se tím v nedodané části zboží ruší. 

IV.
POTISK ZBOŽÍ

1. Sjedná-li kupující ve Smlouvě potisk, je povinen dodat podklady pro potisk ve vektorech nebo v dostatečné kvalitě, jinak má prodávající právo účtovat náklady spojené s úpravou dodaných podkladů. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku. Prodávající nenese odpovědnost za odchylku barev způsobenou dodáním nedostatečných podkladů. 
2. Manuální kontrola grafikem je zpoplatněna částkou 400 Kč za 1 soubor vztahující se k jednomu předmětu. V případě, že klient chce zpracovat novou korekturu, která se odlišuje od původního zadání požadavků klientem, je každá další korektura též zpoplatněna částkou ve výši 400 Kč. 
3. Kupující závazně písemně či elektronicky potvrzuje v korektuře správnost zpracovaných požadavků, barvy potisků, množství, barvy a typy předmětů, apod. ve Smlouvě či cenové nabídce dohodnuté, nejpozději však ve lhůtě tří dnů ode dne zaslání podkladů kupujícímu. V případě podepsané chybné korektury či neschválené korektury v uvedené lhůtě nese riziko kupující a nelze uplatnit reklamaci. V materiálech dodaných pro korekturu je směrodatné číslo barvy dle dohodnutého vzorníku, ne zobrazení barvy na tištěném nebo elektronickém médiu. 
4. V případě jakýchkoliv změn prováděných po korektuře je kupující povinen potvrdit novou, aktuální korekturu a to způsobem a za podmínek uvedených v bodě 2 tohoto článku. 
5. Kvalita potisku je závislá na použité technologii. Prodávající si vyhrazuje právo upravit velikost či umístění potisku v případě, že navrhovaná velikost či umístění neodpovídá technologickým možnostem dané technologie. 
6. Aby nebylo pochybností o plnění Smlouvy mezi smluvními stranami použije se postup uvedený v předchozích odstavcích i pro výšivku, nášivku, gravírování, laserového popisu, ražby nebo jiné technologie popisu. 
7. Tisk na různé typy materiálů může podat rozdílný výsledek. Na tmavé materiály se tiskne s bílým podtiskem dle volby v konfigurátoru. Na průhledné materiály lze aplikovat bílý podtisk, případně žádný dle požadovaného výsledku. 
8. Tiskové technologie pracují na základě digitální technologie UV, UV LED, Latex, Solvent, Eco-solvent, barevný model CMYK, vycházející z normy Fogra 39. O volbě technologie rozhoduje dodavatel. 
9. Používaná tisková technologie může vytvářet moaré, negativní efekt, není určen pro styk s potravinami (vyjma uvedených produktů určených pro potraviny). Při úhlu ohnutí více než 60st. může potisk prasknout. Tmavý potisk může vytvářet pruhy.
10. Dodavatel si vyhrazuje právo na úpravu tiskových dat, pokud si to vyžádá zvolená tisková technologie. 
11. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za odlišnost barev a jiné tiskové chyby připravené na straně zákazníka. 
12. Tisková data jsou archivována, ale společnost negarantuje jejich znovupoužití. 
13. Maximální velikost jednoho souboru pro nahrávání v objednávce je 1 GB. 
14. Tiskové šablony jsou co nejpřesnější, nicméně bez závazků. Zůstávají vlastnictvím zhotovitele. 
15. Zákazník zajistí, aby tisková data odpovídala našim technickým parametrům pro tisk. Tyto parametry jsou uvedeny v tiskové šabloně daného produktu a jsou součástí Smlouvy. Tisková data a z nich vyráběné produkty nesmí: a) svým obsahem porušovat zákonná ustanovení, zejména nesmí mít rasistický, xenofobní, sexistický, popř. protiústavní charakter, oslavovat násilí nebo jinak odporovat dobrým mravům. b) porušovat práva a nároky třetích osob, zejména autorská práva 
16. V případě, že dojde provedením tiskové zakázky k porušení práv třetích osob, zprostíte nás nároků a požadavků na náhradu škody plynoucích z takového porušení a rovněž uhradíte náklady na právní obhajobu v doložené výši. Tímto ustanovením není dotčeno naše právo na odstoupení od Smlouvy podle bodu Odstoupení. 
17. Příprava a zaslání tiskových dat: Způsob jak předat svá tisková data je, vložením souboru v procesu objednávky na kartě „Nahrání a kontrola tiskových dat“ 

V.
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
3. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. 
4. Nebezpečí škody za Zboží přechází na kupujícího v okamžiku dodání Zboží či předáním Zboží prvnímu dopravci či třetí osobě, kterou určí ve Smlouvě či v potvrzené cenové nabídce prodávající či kupující. 
5. Prodávající je oprávněn provádět předmět Smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu převzít. Prodávající a kupující tímto výslovně sjednávají, že kupující nemá v tomto případě právo od Smlouvy odstoupit či uplatnit náhradu škody či ušlý zisk. 
6. Prodávající si vyhrazuje právo, že dodání množstevního rozdílu ve výši +/-5% od objednaného množství nebude považováno za vadné plnění. Fakturováno bude skutečně dodané množství. 
7. Není-li prodávajícímu doručeno potvrzení (dodací list) poštou či e-mailem do sedmi dnů od převzetí Zboží kupujícím, považuje se Zboží za řádně dodané. 

VI. 
TERMÍN DODÁNÍ

1. Dodací lhůty jsou závislé na druhu Zboží a dohodě Stran a jsou vždy sjednány ve Smlouvě. 
2. Termín výroby je zvolen v košíku. 
3. V případě nevčasného dodání tiskových podkladů k předtiskové přípravě je možné dodací lhůty prodloužit o čas nezbytný na tuto přípravu. V případě, že je včasný termín dodání zboží ohrožen, bude na tuto skutečnost kupující upozorněn před vypršením lhůty dodání. Prodávající a kupující tímto výslovně sjednávají, že kupující nemá v tomto případě právo uplatnit jakoukoliv náhradu škody či ušlý zisk. 
4. Pokud dojde v důsledku okolností ke zpoždění, které není možné přisoudit prodávajícímu, doba dodání se prodlouží odpovídajícím způsobem. 
5. V případě prodlení platby za objednávku nejsme schopni garantovat zvolený termín výroby. Termín je garantovaný pro platby připsané v den objednávky.
6. Příslušenství se může odesílat zvlášť. Dodavatel má právo pozastavit výrobu zakázky, dokud klient nedodá tisková data v požadovaném rozsahu. 

VII.
DOPRAVA

1. Standardní doprava 3-4 dny 
2. Expresní doprava 2-3 dny 
3. Individuální doprava 1-2 dny 


VIII. 
ODSTOUPENÍ

1. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci. 
2. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy. 
3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. 
4. Zrušení potvrzené objednávky je možné do 16 hodin po zaplacení. Výše storno poplatku je stanovena na 50 % ceny objednávky. 


IX. 
ODPOVĚDNOST

1. Zprošťujeme se odpovědnosti v těchto případech: 
a) odpovědnost při instalaci v nejširším slova smyslu, použití produktů u třetích stran, připojení světelných zdrojů, poškození cizích věcí, poškození práv dalších osob; to platí i v případě příslušenství 
b) použití produktů a jejich životnost je závislá na zvoleném materiálu 
c) v případě působení vyšší moci jako je přerušení dodávek energií, internetového připojení, materiálu od dodavatele, což může zapříčinit pozastavení plnění objednávky 
d) Nedodáváme zbytky odřezků, původní balení 

X. 
REKLAMACE

1. Reklamace zboží se uplatňuje písemně nebo elektronicky u reklamačního oddělení prodávajícího (adresa Zeyerova 1456, Žatec, tel.: 414 113 721, e-mail: info@jumbox.cz na formuláři, který je umístěn na webových stránkách jumbox.cz.
2. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda zboží nemá vady. Vady týkající se odchylky řezu, odstínu barev atd. není možné reklamovat.
3. Pokud kupující zjistí vady na zboží, reklamuje tuto skutečnost prodávajícímu bez odkladu, nejpozději však do 7 dnů následujících po dni, kdy mu zboží bylo předáno. Pokud nedodrží lhůtu pro uplatnění reklamace a postup uvedený v předchozí větě, má prodávající právo reklamaci zamítnout. 
4. Při odstranění vady se postupuje v souladu s občanským zákoníkem.
5. Prodávající má právo přesvědčit se o vadě věci. Z těchto důvodů nesmí kupující se zbožím jakkoliv manipulovat, jinak má prodávající právo reklamaci zamítnout. 
6. Reklamaci zboží je kupující oprávněn uplatnit pouze u prodávajícího, a to způsobem uvedeným v tomto článku. 
7. Reklamace musí obsahovat popis vady a návrh způsobu jejího odstranění. Pro posouzení reklamace je kupující povinen dodat podklady požadované prodávajícím. O tom, zda v rámci reklamace není nutné předložit vadné zboží, rozhoduje prodávající. Náklady na dopravu reklamovaného zboží hradí prodávající pouze v případě neuznání reklamace a po předložení dokladů o nákladech na dopravu reklamovaného zboží. Pokud kupující tuto povinnost nesplní, je to důvodem k zamítnutí reklamace prodávajícím. 
8. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k doplnění reklamace, a pokud kupující potřebné informace ve lhůtě stanovené v doplnění nesdělí, má prodávající právo reklamaci zamítnout.  V době od odeslání výzvy k doplnění reklamace do doručení doplnění reklamace neběží lhůta pro vyřízení reklamace. 
9. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace, potvrzení reklamačního protokolu a případného dodání požadovaných podkladů nebo reklamovaného zboží a ve stejné lhůtě sdělit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. 
10. V případě, že pro posouzení vady zboží není prodávajícím požadováno dodání reklamovaného zboží a prodávající na základě jiných podkladů vadu zboží uzná, je kupující povinen reklamované zboží v okamžiku uznání vady zboží prodávajícím vydat vadné zboží prodávajícímu k odstranění vady. Pokud tuto povinnost kupující nesplní, má prodávající právo vadu zboží odstranit až po splnění této povinnosti. 
11. Vlastní odstranění vady zboží (uznaná reklamace) se uskuteční nejpozději do 30 dnů ode dne doručení sdělení o uznání vady prodávajícího kupujícímu a doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. V případě, že vada zboží, která má být odstraněna formou výměny vadného zboží za bezvadné, nebude moci být odstraněno tímto způsobem ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má prodávající právo zvolit jiný způsob odstranění, a to i bez předchozí dohody s kupujícím.
12. Reklamace vady zboží není důvodem pro nezaplacení vystavené faktury prodávajícím. 

XI. LICENCE

1. Prodávající tímto uděluje bezplatně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) kupujícímu licenci k části svých autorských děl (dále jen „autorská díla“) umístěných na svých webových stránkách, a to: 
- na dobu jednoho roku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak; 
- pro území České republiky;  
- k užití v původní podobě (tj. v jaké byla zhotovitelem vytvořena); součástí licence je zároveň souhlas ke zpracování, úpravě či jakékoli jiné změně autorských děl; 
- k užití samostatně, ve spojení s jinými díly a výtvory či v souboru na webových stránkách kupujícího;
- jako nevýhradní;
- jako pouze opravňující (bez povinnosti kupujícího je užít);
- bez oprávnění poskytovat třetím osobám podlicenci, jakož i bez oprávnění licenci postoupit.

2. Prodávající a kupující vymezí prostřednictvím e-mailové korespondence konkrétní autorské dílo, které bude předmětem poskytnuté licence. Smluvní strany jsou dále oprávněny se písemně (např. i e-mailem) dohodnout i na jiných podmínkách poskytnuté licence, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku.


XII. 
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Vlastnické právo ke Zboží nepřejde od prodávajícího na kupujícího, dokud kupující nesplatil v plné výši kupní cenu dle Smlouvy či cenové nabídky. 
2. Zboží, které nebylo zaplaceno v plné výši, nesmí být kupujícím dáváno jako zástava, nebo používáno jakýmkoliv jiným způsobem jako jistina, ve vztahu k třetím stranám a nesmí být dále prodáno. 
3. Kupující se mj. výslovně zavazuje poskytnout prodávajícímu veškerou nutnou součinnost spojenou s případným uplatněním nároků z pojistné události ve vztahu k pojišťovně. Každá samostatná zásilka (balík) je účtovanou částkou automaticky pojištěna na škodu do 50.000,- Kč včetně nákladů na expedici. Pro balení, která převyšují uvedenou hodnotu, se sjednává odpovídající pojištění. Cena za vyšší připojištění je stanovena dle odpovídající výše a je účtována dle ceníku přepravní služby. 
4. Pokud jakékoli ustanovení těchto VOP anebo Smlouvy uzavřené mezi Stranami bude shledáno soudem jako neplatné či nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost vliv na jiné části Smlouvy či těchto VOP, ale takové ustanovení bude považováno za upravené v potřebné míře, aby bylo platné a vymahatelné a práva a závazky Stran budou podle toho vykládány a vymáhány, přičemž bude zachován maximální možný rozsah záměru a ujednání Stran zakotvených v těchto VOP a Smlouvě. 

XIII. 
ŘÍDÍCÍ PRÁVO A ARBITRÁŽ

1. Uzavření, platnost, výklad a plnění této Smlouvy se řídí právními předpisy České republiky. 
2. Veškeré spory, které mohou mezi Stranami vzniknout v souvislosti se Smlouvou nebo těmito Všeobecnými smluvními podmínkami nebo z jejich porušení, budou s konečnou platností řešeny Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze v souladu s řádem a pravidly tohoto rozhodčího soudu. Rozhodovat bude senát složený ze tří rozhodců jmenovaných dle řádu tohoto rozhodčího soudu. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě zúčastněné strany. 

XIV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Za písemné se považují právní úkony doručené poštou, kurýrem, faxem, nebo elektronickou poštou. 
2. Registrací do systému jumbox.cz objednatel potvrzuje, že se s jednotlivými částmi Smlouvy a těmito VOP seznámil, že s nimi bez výhrad souhlasí a bude je dodržovat. Text Smlouvy a text těchto VOP je pro prodávajícího a kupujícího závazný. 
3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2019.

Ke stažení
Reklamační protokol